Avaleht > Kastna Külaselts > Põhikiri

Põhikiri

Mittetulundusühingu KASTNA KÜLASELTS põhikiri

I ÜLDSÄTTED

1. Mittetulundusühing nimetusega MTÜ Kastna Külaselts (edaspidi: ühing) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste isikute iseseisev kasumit mittetaotlev organisatsioon, mis tegutseb avalikes huvides, demokraatia, isemajandamise ja isefinantseerimise põhimõttel.

2. Mittetulundusühing on asutatud 4. septembril 2007

3. Ühingu asukohaks on Kastna küla 88 106, Tõstamaa vald, Pärnu maakond, Eesti Vabariik

4. Oma tegevuses juhindub ühing Eesti Vabariigi seadusandlusest ja muudest õigusaktidest,  käesolevast põhikirjast ja ühingu organite otsustest

II Ühingu tegevuse eemärk.

2.1 Ühingu eesmärgiks Kastna piirkonna külade igakülgne arendamine ja elanikkonna eneseteadvuse tõstmine omanäolise ja elujõulise Kastna nimel.

2.2 Eesmärkide saavutamiseks teostab ühing järgmisi tegevusi:

*Kastna piirkonna külakeskuse väljaarendamine
*külaelanike vaba aja organiseerimine
*külaliikumise tutvustamine, külaelanike nõustamine ja koolituste korraldamine
*pärandkultuuri - küla ajaloo uurimine, kogumine ja jäädvustamine
*ajaloo ja kultuuriväärtuste kaitsmine
*küla ajalooliste ja informatiivsete trükiste koostamine ja välja andmine
*rahvuslike käsitöötraditsioonide väärtustamine, hoidmine ja edasiarendamine
*
pere-, naiste- ja noorteliikumise toetamine
*
keskonnahoidliku eluviisi propageerimine
*jahinduse ja kalanduse arendamine, tutvustamine
*karskete ja kõlbeliste eluviiside propageerimine
*täidab teisi ühingu tegevuseks vajalikke üldkoosoleku poolt määratud ülesandeid

III Liikmed, nende õigused ja kohustused

MTÜ liikmeks vastuvõtmise ning MTÜ-st väljaastumise ning väljaarvamise tingimused ja kord

3.1. Liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga juriidiline ja füüsiline isik, kes soovib arendada MTÜ eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust, esitab juhatusele kirjaliku avalduse, milles kohustub täitma põhikirja.

3.2. Ühingu liikmeks vastuvõtmise otsustab ühingu juhatus.

3.3. Ühingust väljaastumiseks esitab liige juhatusele kirjaliku avalduse. Juhatus kustutab pärast käesolevas punktis toodud tähtaja möödumist ühingust väljaastunu liikmete nimekirjast.

3.4. Ühingu liikme võib ühingust välja arvata juhatuse otsusega, kui:
a) ei ole viimase kolme aasta jooksul osalenud ühelgi ühingu üldkoosolekul või korraldatud üritusel

3.5. Ühingu liikme väljaarvamise otsustab ühingu juhatus oma koosolekul, teatades selle küsimuse arutelust väljaarvatavale liikmele kirjalikult vähemalt 2 nädalat enne koosoleku toimumist ja tal on õigus osaleda sõnaõigusega oma väljaarvamise küsimuse arutamisel juhatuses. Liikme väljaarvamise otsus on langetatud, kui selle poolt on 2/3 juhatuse liikmetest.

3.6. Ühingu juhatuse poolt väljaarvatud liikmel on õigus nõuda väljaarvamise küsimuse otsustamist väljaarvamisele järgneval ühingu üldkoosolekul.

Liikmete õigused ja kohustused

3.7.  Ühingu liikmetel on õigus:
a) osaleda hääleõigusega ühingu üldkoosolekul
b) olla valitud ühingu juhatusse ja muude organite liikmeks
c) saada ühingu juhatuselt ja muudelt organitelt teavet ühingu tegevuse kohta

3.8. Ühingu liige on kohustatud:
a) järgima ühingu tegevuses osalemisel põhikirja ja ühingu organite otsuseid  

IV. Üldkoosolek

4.1. Ühingu kõrgeimaks organiks on ühingu üldkoosolek, millel iga ühingu liikmel on üks hääl.

4.2. Ühingu üldkoosoleku pädevuses on:

a) põhikirja muutmine
b) eesmärgi muutmine
c) juhatuse liikmete määramine
e) muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse
f) ühingu kodukorra vastuvõtmine

4.3. Ühingu üldkoosoleku kutsub kokku juhatus

a) aastaaruande kinnitamiseks
b) muudel juhtudel, kui ühingu huvid seda nõuavad.

4.4. Üldkoosoleku kokkukutsumiseks  või saadab igale ühingu liikmele 2 nädalat enne üldkoosoleku toimumist samasisulise kirjaliku teate (e-post).

4.5. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on esindatud üle poole ühingu liikmetest.

4.6. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole koosolekul osalenud ühingu liikmetest või nende esindajatest ja ühingu põhikiri või seadus ei näe ette suurema häälteenamuse nõuet.

4.7. Ühingu põhikirja muutmiseks on vajalik üldkoosoleku 2/3 häälteenamus ja eesmärgi muutmiseks on vajalik kõigi ühingu liikmete nõusolek.

V. Juhatus

5.1. Ühingu tegevust juhib ja seda esindab juhatus, milles on 5-7 liiget

5.2. Juhatuse liikmed määrab üldkoosolek ametisse 2 aastaks.

5.3. Juhatus valib juhatuse liikmete hulgast esimehe, kes korraldab juhatuse tööd

5.4. Juhatus korraldab ühingu tegevust, üldkoosoleku otsuste täitmist, raamatupidamist ja aruandlust

5.5. Juhatuse otsuse langetamiseks on vajalik juhatuse liikmete poolthäälteenamus.

VI. Ühinemine. Jagunemine. Likvideerimine.

6.1. Ühingu ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses sätestatud korras.

6.2. Ühingu likvideerijateks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.

6.3. Ühingu likvideerimisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist alles jäänud vara  üle sarnase eesmärgiga tulumaksusoodustusega mittetulundusühingule või sihtasutusele,  avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.

Käesolev põhikiri on kinnitatud  asutamislepinguga 4.september 2007

Kastna küla